Terug en vooruitblik

Terug en vooruitblik

Terugkijkend naar 2019 is er veel gebeurd en in 2020 zal het zeker niet rustiger zijn.
Wat vooral kenmerkend voor 2019 is geweest:
De Deventer Omgevingsvisie is in december unaniem door de raad vastgesteld. In 2018 hebben inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties intensief meegedacht en gediscussieerd. In de Deventer Omgevingsvisie staan belangrijke opgaves en ambities voor Deventer en hoe we deze willen realiseren. Met veel ruimte voor initiatiefnemers waarbij we staan voor kwaliteit. Met deze Omgevingsvisie zet Deventer een belangrijke stap richting implementatie van de Omgevingswet.
Helaas kwam het Viking dossier weer ter tafel. Na een korte bouwpauze en nadat alle deelontwerpen nogmaals waren langs gelopen. De financiële impact van de vertraging en de benodigde aanpassingen bedroegen € 4 miljoen. Een pijnlijk besluit moest genomen worden. De Viking afbouwen met een extra investering van € 4 miljoen, of stoppen met de realisatie? Bij stoppen krijg je niet alle kosten terug en heb je ook geen theater. We hebben binnen de fractie daarin een eigen afweging gemaakt en verdeeld gestemd: 4 voor en 3 tegen.
Los van de bouwperikelen heeft Mimik, verantwoordelijk voor de exploitatie van het nieuwe theater, met het verzoek voor een lening van 6 ton om inrichting en opstart te kunnen bekostigen. Dit bedrag zou aanvankelijk via crowdfunding bijeengebracht worden, maar dit wordt belemmerd door negatief ontstaan sentiment rondom de Viking. Er is in de raad van 18 december besloten dit bedrag als lening te verstrekken aan Mimik.

Gemeentebelang heeft altijd gepleit voor meer samenwerking binnen Cultuur. Bij de behandeling van de Cultuurvisie was Gemeentebelang één van de initiatiefnemers met een motie om meer in te zetten op samenwerking binnen cultuur, met name op het gebied van de bedrijfsvoering zoals de systemen voor ticketverkoop, financiële administratie etc. Dit is opgenomen in de Cultuurvisie en daar wordt dan ook volop op ingezet.
Veel ophef heeft de behandeling van de Cultuurvisie gegeven. Gekozen is door de raad voor het scenario om 4 jaar lang het huidige subsidieniveau te handhaven, dat wil zeggen 4 jaar lang geen extra geld en/of bezuinigingen voor Cultuur. Dit om te waarborgen dat er in alle opzichten een verantwoord en toereikend cultureel aanbod is in onze stad.
Ook heeft de discussie rondom Speelgoedmuseum op de huidige locatie er mede door steun van Gemeentebelang ertoe geleid, dat deze op de huidige locatie in stand wordt gehouden. Als het Speelgoedmuseum in de huidige vorm verdwenen zou zijn, dan was dit een definitief einde voor het museum geweest. Dit was voor ons onwenselijk, omdat het Speelgoedmuseum iconisch is voor Deventer.
Waar veel gemeentes grote tekorten hebben op het jeugdwerk, valt de situatie in Deventer gelukkig mee. In 2019 is de notitie “van wieg naar werk”, een herijking van de oude aanpak die unaniem door de raad is aangenomen.
De motiemarkt in april 2019, waarin bewoners hun initiatieven kunnen inbrengen, was succesvol. Onze motie voor het verlenen van een startkrediet “inrichting de Brink Bathmen” is door de raad aangenomen.
Laten we vooral niet vergeten te vermelden dat Deventer in juni 2019 een nieuwe burgemeester gekregen heeft. Ron König was waarnemend en is nu onze vaste burgervader geworden.
Sinterklaas in 2019 stond helaas vooral in de media over de kleur van de zwarte pieten: zwart, bruin, wit of andere kleuren. Zoals eenieder via de media heeft meegekregen is alles tijdig goed gekomen en is het Sinterklaasfeest geworden wat het hoort te zijn een kinderfeest.
Het jaar 2020 zal vooral staan in het teken van de energietransformatie staan.
Er zijn twee belangrijke ontwikkelingen.
Landelijk is het land opgedeeld in regio en elke regio moet midden 2020 met een plan komen hoe in 2030 de CO2 uitstoot met 49% verminderd zal zijn. Ook de regio waarin Deventer zit is hier volop mee bezig.
Daarnaast heeft Deventer als doelstelling geformuleerd om in 2030 Deventer energieneutraal te zijn. Dat betekent dat huishoudens en bedrijven in 2030 niet meer energie verbruiken dan binnen de gemeente met duurzame (niet fossiele) bronnen wordt opgewekt. De aanpak is door het college neergelegd in een Energieplan waar in 2020 volop over gepraat zal worden.
We staan aan het begin van deze immense transitie en zullen u in het komend jaar steeds op de hoogte houden van de voortgang d.m.v. onze website en facebookpagina.
Uiteraard kunt ons als fractie altijd benaderen per mail mobiel of app.