Terugblik 2018 vooruitblik 2019 v 2.0

Terugblik 2018 vooruitblik 2019 v 2.0

Hierbij een terugblik over de 2e helft van 2018 en wat er gaat spelen in 2019.

In november 2018 is unaniem door de raad aanvaard de meerjaren begroting 2019 – 2022, opgesteld onder de verantwoording van onze wethouder Liesbeth Grijsen. De provincie heeft ondertussen ook haar vertrouwen in de begroting uitgesproken.

Gemeentebelang heeft de volgende vragen/amendementen/moties in 2018 ingediend.

 • Vragen waarom verenigingen en evenementen hun plastic niet gescheiden kunnen aanbieden, waar dat voor particulieren wel mogelijk is. Een simpele vraag die echter tegen landelijke regelgeving aanloopt. We hebben nog steeds geen bevredigende oplossing gezien en blijven dus vragen stellen.
 • Vragen waarom de verkeerssituatie in Bathmen gewijzigd is en over de informatieverstrekking richting omwonenden. Door de wijziging wordt het inkomend verkeer Deventer door de kern van Bathmen geleid tegen het uitdrukkelijke verzoek van de omwonenden en de Belangen Vereniging Bathmen in. Het is ook de bedoeling om het verkeer vanuit Gorssel door de kern van Bathmen te leiden. Er zijn 157 bezwaarschriften ingediend die in januari 2019 door de bezwaarcommissie behandeld zijn. Wij wachten op de uitspraak van de commissie.
 • De plant de Japanse Duizendknoop veroorzaakt veel overlast doordat de wortels overal door heen groeien. Helaas is de plant al op tal van locaties aanwezig. Uitroeien zonder giftige middelen is lastig en zeer arbeidsintensief. Gespecialiseerde bedrijven hebben zich al op die markt geworpen tegen hoge transport- en verwerkingskosten. De raad heeft unaniem een motie van Gemeentebelang aanvaard om een pilot te starten voor het voeren van de wortels aan de varkens.
 • Unaniem is in de raad een motie van ons aangenomen om te onderzoeken hoe de leefbaarheid van Loo bevorderd kan worden. De gesprekken tussen inwoners van Loo en de gemeente zijn in volle gang, waarbij vooral gekeken wordt naar de toekomst van het NaoberLOOkaal.
 • Liesbeth heeft zich sterk gemaakt voor de vrijwillige kavelruil voor koeien het plan omvat de ruil van 200 hectare grond.

 

Soms is het niet direct zichtbaar waar Gemeentebelang mee bezig is, hier een aantal van die “niet zichtbare” activiteiten.
Schalkhaar Life dreigde in 2018 niet door te gaan door allerlei verwikkelingen. Gemeentebelang heeft hierbij een bemiddelende rol gespeeld waardoor het evenement succesvol plaats kon vinden. Het paasvuur van Schalkhaar in 2019 dreigde niet door te gaan. Ook hier heeft Gemeentebelang een bemiddelende rol gespeeld om er voor te zorgen dat het paasvuur door kan gaan. Gemeentebelang (fractie en wethouder) hebben zich intensief bemoeid met de geluidswal Bathmen en de realisatie van de starterswoningen in Loo.

De belangrijkste onderwerpen voor 2019 zullen zijn:

 • de Cultuurvisie, waarin keuzes gemaakt moeten worden hoe om te gaan met de verschillende cultuurinstellingen en over de wijze van subsidieverstrekking
 • De Omgevingsvisie Deventer is bijna gereed. Er worden in de omgevingsvisie veel meer onderwerpen gekoppeld dan vroeger zoals sociaal, economie, mobiliteit en duurzaamheid. Hierbij is aansluiting gezocht bij de Omgevingswet, die alle wetten op het terrein van de fysieke leefomgeving bundelt.
 • Het plan van aanpak hoe Deventer in 2030 Klimaat neutraal zal zijn.
 • Vanuit Gemeentebelang zijn we alert op het initiatief dat vanaf 2020 bij evenementen de organisatie moet betalen voor het afvoeren van het restafval. Voor sommige evenementen kan dit een behoorlijke kostenpost zijn.
 • Uiteraard zal het sociaal domein continue aandacht vergen om de kosten beheersbaar te houden. De toenemende vergrijzing en de afname van het aantal mantelzorgers zullen extra kosten in de zorg veroorzaken.
 • In maart/april zal hopelijk bekend zijn wie de nieuwe burgemeester van Deventer wordt.

In de eerste raadsvergadering van januari hebben wij de wethouder uitdrukkelijk verzocht om de aangegeven verliesvoorziening op de Tuinen van Zandweerd (nieuwbouw op het terrein waar de oude ijsbaan gelegen heeft) van € 1.2 miljoen terug te brengen naar € 0,–. Het gaat op dit moment goed met de economie en daarom moet het mogelijk zijn woningbouw te realiseren zonder verlies.