Terugblik

Alie

Terugblik

AlieTerugblik op een gedenkwaardig jaar

We kunnen terugkijken op een memorabel  jaar. Een intensieve en opzienbarende verkiezingscampagne werd op 19 maart beloond met een verpletterend resultaat: Gemeentebelang ging van vier naar zeven zetels . We werden de grootste fractie binnen de Deventer gemeenteraad! Dus mochten we het voortouw nemen bij de vorming van het nieuw college. In PvdA, D66 en CDA vonden we partners, die samen met ons de uitdagingen van de komende jaren willen aangaan. Met onder meer “financiën”  hebben we een zware, verantwoordelijke post op ons genomen die door Liesbeth Grijsen meer dan goed wordt ingevuld. 

Deel uit maken van het college betekent ook een voordurende dialoog aangaan. Een kwestie van geven en nemen, waarbij het zaak is om het maximaal haalbare te bereiken. We zetten ons in voor een solide financieel beleid en dat is duidelijk terug te zien in de begroting voor het komende jaar. Bestaande bezuinigingsafspraken worden nagekomen. Gezien de onzekerheden die op Deventer afkomen, is gekozen om voor het jaar 2015 geen nieuw beleid in te zetten, dat verdere bezuinigingen noodzakelijk zou maken. “Een krachtige gemeentelijke organisatie heeft haar eigen huishoudsboekje goed op orde,” staat in ons verkiezingsprogramma geschreven en daar werken we als collegepartij hard aan. Zeker gezien de nieuwe taken die vanaf 1 januari bij de gemeente komen te liggen en met veel minder geld moeten worden uitgevoerd dan tot nu toe door het Rijk is gedaan. Het college en de raad hebben de afgelopen maanden hard gewerkt om klaar te zijn voor de nieuwe opgaven. Het heeft een groot beslag gelegd op onze “sociale” fractieleden. Mijn waardering hiervoor. 

Gemeentebelang staat ook voor een goede infrastructuur. Snel internet, telefoon en tv- verbindingen horen daar zeker bij. Sinds jaren zetten we ons in voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Het nieuwe college brengt dit een stap dichterbij. Door het verstrekken van een lening aan SallandGlas en door de initiatiefnemers met raad en daad ter zijde te staan bij het werven van voldoende deelnemers. Onze fractie heeft hier een belangrijke rol in gespeeld. We blijven ons inzetten voor goede bereikbaarheid. Het onderhoud aan fietspaden en wegen in de stad en in het buitengebied hoort hier zeker bij.  

Transparantie en openheid van bestuur staan hoog in het vaandel van Gemeentebelang. Onze fractie heeft herhaaldelijk aandacht gevraagd voor de vele dossiers, waarop het stempeltje “vertrouwelijk” is geplakt, terwijl dit niet in alle gevallen noodzakelijk (meer) is. Het belemmerde raadsleden bovendien bij het uitoefenen van de taken die hun zijn toevertrouwd. We zijn erg met het voorstel van het college om de geheimhouding van veel stukken op te heffen. Nog meer zien we uit naar de behandeling van ons initiatief-raadsvoorstel, waaraan op dit moment de laatste hand wordt gelegd. Het geeft raadsleden de mogelijkheid om bij “geheime” dossiers externe deskundigen om advies te vragen. 

“Verantwoord, daadkrachtig en lokaal” is de naam van het programma, waarmee we op 19 maart de verkiezingen zijn ingegaan. De afgelopen maanden hebben we hard gewerkt om het vertrouwen dat heel inwoners van Deventer ons hebben geschonken, waar te maken. We hebben een goed begin gemaakt. Ik zie uit naar het komend jaar waarin we verder kunnen werken aan het verwezenlijken van de idealen van Gemeentebelang.