Vragen bij SWAP: prima constructie, maar niet aan beginnen!

microfoon

Vragen bij SWAP: prima constructie, maar niet aan beginnen!

microfoonpolitieke markt 25 januari 2012

Vragen van Gemeentebelang bij punt 3 van de agenda van de politieke markt 25 januari 2012

 

  1. Het College spreekt in de brief over vier uitgenodigde banken waarvan er maar een “kon” offreren, de Stentor stelt op 21 januari 2012 dat de banken “huiverig zijn voor het stadskantoor” en bestempelt de swap in feite een vluchtroute. Kan het College deze visie van de krant gedocumenteerd weerspreken en uitdragen bij de kiezers?
  2. Welke redenen hebben de banken die wel uitgenodigd zijn maar geen offerte hebben ingediend opgegeven voor hun weigering?
  3. Is het denkbaar en/of mogelijk en/of waarschijnlijk dat het niet ontvangen van offertes als boven bedoeld uitgelegd moet worden als een blijk van wantrouwen in de financiële situatie van de gemeente Deventer?
  4. Is het College bekend met het feit dat in brede kring bezwaar bestaat tegen de combinatie van audit en advieswerk door accountantsfirma’s bij dezelfde cliënt.[i][ii] ? Is het College niet huiverig voor een verbod gedurende de looptijd van de swap waardoor de gemeente tussentijds onvrijwillig van adviseur dan wel accountant moet wisselen?
  5. Swap betreft een technisch ingewikkelde constructie en is, zeker qua risk management, voor de gemeente onbekend terrein. Inmiddels is het voorstel in de publiciteit bovendien uitgegroeid tot een “gevoelig onderwerp”. Is het achteraf gezien verstandig geweest, gelet op de eis van onafhankelijkheid uit het treasurystatuut, het vereiste onderzoek op te dragen aan de firma van de eigen accountant en is het a fortiori wel verstandig nu aan dit advies alleen vast te gaan houden?
  6. Het advies van de accountant zegt inhoudelijk niet veel meer dan dat er nog veel onbekend is. Maakt dat het advies prematuur en onvoldragen waardoor het niet kan dienen als advies als bedoeld in het treasurystatuut?
  7. Het commentaar van het College op de observaties van Deloitte is logischerwijs nog oppervlakkig en bevestigd vooral dat er in dit stadium onvoldoende bekend is om al tot een oordeel te komen. Kan het College haar commentaar aanvullen met doelen en/of randvoorwaarden en/of limieten die het bij de onderwerpen van observaties voor ogen heeft? Gaarne bij 5 en 6 ook aandacht besteden aan het risico van insolventie van land en/of bank en/of wederpartij, bij 9 en 10 aan de inmiddels openbare twijfels aan de kredietwaardigheid van de gemeente inclusief het risico van besmetting van onze reputatie door de recente publiciteit over onze buurgemeente Apeldoorn en bij 11 aan de onbekendheid van de gemeente met dit instrument.
  8. Kan het College ingaan op het risico van tussentijdse onvrijwillige aanpassingen door land en/of bank en/of wederpartij mede onder invloed van supranationale ontwikkelingen?
  9. Is het College bereid de behandeling van dit onderwerp te hervatten op een moment waarop er wel voldoende informatie beschikbaar is?
  10. Is het College bereid om de onderwerpen in dit verband die het, bijvoorbeeld gelet op de onderhandelingspositie van de gemeente, niet in het openbaar wil behandelen, vertrouwelijk met de Audit Commissie te bespreken?

Jaap van Duin

Gemeentebelang

 

[i] Uit onderzoek van Deloitte blijkt dat 56% van de Nederlandse CFO’s een volledig verbod wil op adviesdiensten door de controlerend accountant. (http://www.accountant.nl/Accountant/Nieuws/Totale+scheiding+controle+en+advies+bij+oobs+denkb.aspx)
[ii] De Jager wil lijst van verboden diensten accountants, Plasterk houdt vast aan scheiding audit en advies.
(http://www.accountancynieuws.nl/actueel/accountancymarkt/de-jager-wil-lijst-van-verboden-diensten.105743.lynkx)

Foto: gemeenteraad.deventer.nl