Vragen ex artikel 45 RvO.

Vragen ex artikel 45 RvO.

Vragen ex artikel 45 RvO.

Onderwerp: Huisvesting gemeentelijke organisatie / financieel kader

Geacht College,

Onder verwijzing naar de antwoordbrief van 10 februari 2012 willen wij u hierbij onze teleurstelling kenbaar maken ten aanzien van de wijze waarop onze vragen zijn beantwoord, of beter gezegd niet volledig worden beantwoord.

We staan vlak voor een zeer belangrijke beslissing over een mega investering. Onze fractie neemt haar taak serieus en wil maximale transparantie, alle vragen moeten zijn beantwoord.
Tot onze grote teleurstelling (je zou kunnen spreken over minachting van de raad) wilt u pas na de accountantscontrole en -goedkeuring de cijfers en toelichting (de werkelijke huisvestingslasten 2011) verstrekken. Onze fractie vind dit onacceptabel

De fractie Gemeentebelang heeft derhalve de volgende aanvullende vragen, samen metde nog niet volledig beantwoorde vragen.

  • 1. U geeft aan op verantwoorde wijze met gemeenschapsgeld om te gaan en derhalve begrote uitgaven die i.v.m. de nieuwbouwplannen niet zijn uitgevoerd te reserveren (reservering in 2010 = EUR 1,25 miljoen (kostensoort 4462550 en -1, interne verrekening (binnen)BV)).Graag zouden wij hiervan een onderbouwing en specificatie willen zien. Welke begrote uitgaven zijn in 2010 niet uitgevoerd c.q uitgesteld ?
  • 2. Wat ons verder in dit kader nog opvalt zijn de afschrijvingen. In het overzicht dat u ons op 11 oktober 2011 heeft verstrekt (werkelijke uitgaven in 2010) zien wij kostensoort 44610100 een toegerekende afschrijving in 2010 ad € 851.183,- ! Graag ook uw specificatie van deze rubriek. Waarop wordt er afgeschreven (graag uw overzicht) en waar blijft dit bedrag (vervangingsreserve) ?
  • 3. De toegerekende afschrijving is vanaf 2006 een redelijk constante factor, de interne verrekening BV (reservering) is de afgelopen jaren nogal fors gestegen. Hoe is dit te verklaren ? Graag uw uitgebreide toelichting en onderbouwing.
  • 4. Graag ontvangen wij op korte termijn alsnog een gespecificeerd overzicht van de werkelijke huisvestingslasten over 2011, gespecificeerd conform de opgave van 11 oktober 2011. Indien er interne verrekeningen/reserveringen/afschrijvingen worden vermeld in het overzicht ontvangen wij daar graag een toelichting/specificatie op.

 

Een gemeente die “in control is“ moet ons inziens de gevraagde cijfers op korte termijn kunnen aanleveren !
Graag zien wij uw beantwoording op zeer korte termijn tegemoet doch uiterlijk vrijdag 2 maart 2012, zodat we dit mee kunnen nemen bij de politieke behandeling op 7 maart 2012.