Vragen: Fractie GemeentebelangRaadsmededeling Begroting Sportbedrijf Deventer 2014

Vragen: Fractie GemeentebelangRaadsmededeling Begroting Sportbedrijf Deventer 2014

Vragen ex artikel 45 RvO. Fractie Gemeentebelang

Onderwerp: Raadsmededeling Begroting Sportbedrijf Deventer 2014

Geacht College,

Heden ontvingen wij de raadsmededeling inzake de door het Sportbedrijf Deventer ingediende begroting.

Deze raadsmededeling roept bij ons de volgende vragen op.

  1. Acuut (2013) liquiditeitsprobleem ad € 855,000 ! Deelt u onze mening, dat het er sterk op lijkt dat u de gang van zaken bij het Sportbedrijf Deventer niet onder controle heeft. Graag uw toelichting.
  2. Wat is(zijn) de oorzaak(en) van dit liquiditeitsprobleem ?
  3. Waarom is bij de bespreking in de politieke markt op 11 december 2013 over de garantstelling Verduurzaming Scheg geen melding gemaakt van de liquiditeitsproblematiek bij het Sportbedrijf Deventer ?
  4. In maart 2013 hebben wij gevraagd naar de door Ernst & Young opgestelde risicoanalyse. Deze analyse is o.a opgesteld na vragen van onze fractie in oktober 2012 met betrekking tot het weerstandsvermogen. Wanneer kunnen we zoals al in maart is toegezegd de volledige rapportage tegemoet zien ?
  5. Uw college is voornemens om wederom een lening te verstrekken. Welke alternatieve maatregelen heeft u overwogen ? Graag uw toelichting.
  6. Wij gaan ervan uit dat het voornemen om een lening te verstrekken nog wordt voorgelegd aan de Gemeenteraad. Kunt u dit bevestigen ?