windmolens

Jaap

windmolens

JaapBezwaarprocedure windmolens moet over!

De gemeenteraad van Deventer maakt zich op voor het langverwachte debat over de definitieve aanleg van inmiddels zeer omstreden windmolens. “Ja” of “nee” moet aanstaande woensdag, in de politieke markt als aanloop naar een raadsbesluit op 27 februari het resultaat van maandenlange inspanning zijn. Gemeentebelang is geschrokken van de fouten en missers, de verbijsterende communicatie, slecht onderbouwde rapporten en de zeer vage inspraakprocedure.

Het is om te beginnen een aanfluiting dat nu al vaststaat dat de molens tien procent hoger moeten worden dan in het raadsbesluit vorig jaar is vastgelegd. Dat terwijl de vergunning voor de molens met de oorspronkelijke hoogte van 135 meter nog niet eens is verleend. Daarvoor moet namelijk eerst nog het bestemmingsplan worden gewijzigd. Bestuurlijk geknoei. Deventer onwaardig!

Met zeer gemengde gevoelens kijkt Gemeentebelang terug op de politieke markt van 30 januari, waarop voor- en tegenstanders van de windmolens hun standpunten konden toelichten. De sterke regie van het college was niet te missen. Wellicht in de hoop om raadsleden positiever te stemmen, werd de avond afgesloten met enkele voorstanders met zakelijke, en als werknemers ook privébelangen. Achter de inhoud van hun verhaal mogen dan ook grote vraagtekens worden gezet. Slechts een enkel betoog vóór de komst van de windmolens van Auping dwong respect af en werd niet door opportunisme en eigenbelang ingegeven.

De bijdrage van de heer Pothoven van sportartikelenbedrijf Deventrade bood een ontluisterende inkijk in het gebrekkige functioneren van het college als het gaat om de communicatie met ondernemers. Volgens Pothoven is zijn bedrijf bij de koop van de grond voor de nieuwbouw door de gemeente niet gewezen op de mogelijke komst van windmolens en heeft daarom 250.000 tot 500.000 euro te veel voor de aangekochte grond betaald. Dit bedrag wil Deventrade terugzien. Een forse tegenslag voor de gemeente of de exploitant, omdat de gemeente in totaal een planschadepotje van 35.000 euro had geraamd. Pothoven verwijst in een brief aan de raadsleden naar het planschaderapport, waarin Deventrade niet eens is opgenomen, terwijl het bedrijf het dichtst op de meest westelijk geplande windmolen staat. De vraag rijst of er nog meer financiële tegenvallers opduiken doordat ook andere zaken in het planschaderapport van 2012 simpelweg zijn “gemist”. Voor het college is de brief van Pothoven extra pijnlijk omdat het door Pothoven aangehaalde rapport van door het college en de raad vertrouwelijk is verklaard.

Ook de waarde van sommige rapportages is twijfelachtig. Nadat bezwaarmakers hadden gewezen op de gevolgen voor de ganzen, die de gronden langs de IJssel als foerageergebied gebruiken, heeft het college een uitgebreid rapport laten opstellen. Daarin wordt zonder enige wetenschappelijke onderbouwing de conclusie getrokken dat “bij gebrek aan concrete cijfers moet worden aangenomen” dat alleen de gronden aan de westzijde van de IJssel ganzen trekt. En dat terwijl iedereen die de moeite neemt om ter plaatse te gaan kijken, kan zien dat er ganzen vliegen op de plek van de westelijke windmolen en er ganzen landen ten oosten van de IJssel. Een rapport dat de gevolgen van de aanleg van windmolens moet beschrijven, mag geen hiaat aan wezenlijke cijfers tonen. Waarom ging de gemeente dan toch akkoord met dit onderzoek en eist het geen waar voor het uitgegeven geld?

Ronduit verbijsterend is de wijze waarop de Deventer met de inwoners van Epse omgaat. Zij wezen tijdens de politieke markt nogmaals op de slechte communicatie door de gemeente en wethouder Pierey. Gemeentebelang vindt het onbegrijpelijk dat de klachten van bewoners van de wijk Het Bramelt wel leiden tot het schrappen van een windmolen en de inwoners van Epse de wei in worden gestuurd. Er wordt gemeten met twee maten, waardoor de gemeente in een eventuele zaak bij de Raad van State zeer zwak kan komen te staan. Het is waar…. In Epse wonen minder mensen binnen bereik van de windmolen dan in Het Bramelt, en ze stemmen in maart 2014 ook niet voor de Deventer gemeenteraad, maar het blijven wel gewoon mensen! Het grondrecht van gelijke behandeling houdt ook niet op bij de gemeentegrens.

Het project “windmolens in Deventer” rammelt aan alle kanten. Om over de financiering nog maar te zwijgen. Ondanks stellige beloften van het college komen er nu al voor € 125.000 aan kosten voor rekening van de gemeente. Als het college inderdaad de planschadekosten schromelijk onderschat heeft komt daar nog het nodige bij. Waarom neemt Deventer zo veel risico’s? Het lijkt een principekwestie van de wethouder te zijn geworden, die niet achter wil blijven bij het streven van zijn collega Margriet de Jager om iets tastbaars voor haar nageslacht achter te laten. Zij een nieuw stadskantoor, hij een windmolen.

Gemeentebelang roept het college op om de hele bezwaarprocedure compleet opnieuw te doen. Alleen op basis van een juist verlopen procedure waarbij alle waarheden op tafel komen te liggen, kan het een volwaardig besluit over de aanleg van de windmolens worden genomen en kunnen er knopen richting de toekomst worden doorgehakt. Doet het college dit niet, blijven de beroepsprocedures van de bezwaarmakers als een grote grijze wolk boven de gemeente hangen, die niet alleen veel vertraging maar ook nog verdere kosten voor de gemeenschap met zich meebrengt.