Woord van de fractievoorzitter

Alie

Woord van de fractievoorzitter

AlieBeste mensen.

Het zomerreces zit er weer op. De eerste raadsbijeenkomsten zijn weer een feit.  Onze raadsfractie  staat een druk jaar te wachten.  Er moeten en zijn  belangrijke beslissingen genomen  in het sociale domein.  Zo wordt  de gemeente per  1 januari 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg  en zijn er de nodige veranderingen op het terrein  van de thuiszorg  en de uitvoering van de  AWBZ.  Veel consequenties van dit alles zijn op dit moment nog niet duidelijk.

 

Los van de beste bedoelingen van zorg aanbieder en zorgleveranciers  zullen de mensen die zorg ontvangen of nodig hebben, veranderingen merken. Niet iedereen zal de gevolgen als prettig ervaren.  De zorg blijft gelijk, maar wordt wel een beetje minder.  Het beroep op de mantelzorger zal worden vergroot.  Prachtige woorden,  maar we moeten ons wel realiseren dat mantelzorg  nooit de professionele hulp kan vervangen.  De verantwoordelijkheid die bij de inwoners kan worden neergelegd voor wat betreft mantelzorg en burenhulp, heeft zijn beperkingen. Dit geldt ook voor de eigen verantwoordelijkheid voor  de leefbaarheid van wijk en buurt.  Om een voorbeeld vanuit mijn eigen omgeving te noemen : In het voorjaar werd op initiatief van  en door de bewoners uit Loo een fietspad aangelegd om zo een veilige weg van en naar school te creëren. Prima initiatief!  De gemeente keurde het fietspad echter af omdat het op enkele punten te smal zou zijn.  Na wat verbeteringen werd het even later plechtig door de wethouder geopend.  Intussen is het fietspad door het ongehinderd woekeren van onkruid en gras verworden tot een smal paadje, waardoor veel fietsers weer gewoon de rijbaan pakken.  Bij mij rees vervolgens de vraag wie er verantwoordelijk is voor het blijvende onderhoud.  Is dat de buurt die de voorziening heeft gerealiseerd of is dit een taak van de gemeente?  Ik weet het niet.  Er zullen snel door de gemeente goede afspraken moeten worden gemaakt.

Voor Gemeentebelang zal dit het jaar van de waarheid worden. De verkiezingen winnen is één ding, bestuursverantwoordelijkheid nemen een andere.  Het is zaak om binnen de coalitie onze speerpunten  te verwezenlijken. Een grote uitdaging, waar we als fractie het komend jaar voor staan. 

Alie Zandstra, fractievoorzitter