Beschouwingen op Begroting 2024

Het is weer zover. Beschouwingen op de begroting. Wij van Gemeentebelang vinden dat we trots mogen zijn op deze meerjarig sluitende begroting. Veel gemeenten hebben deze luxe niet en duiken vanaf 2026 in het ravijn. Het is wat ons betreft echter wel zaak dat we de komende tijd de vinger aan de pols houden. Er zijn met name veel onzekerheden betreffende de financiën die we ontvangen van het Rijk.

Langetermijnvisie

Naast deze problematiek zijn er ook diverse grote projecten onderhanden met de nodige risico’s. Het huidige college onderkent ook het belang van consistentie en zet de ingezette behoedzame lijn van voorgaande jaren door. Voor Gemeentebelang is voorgaande, met het oog op de langere termijn en gezien de huidige omstandigheden, de juiste weg. Voldoende gelden in de weerstandsvermogens zorgt ervoor dat we op de langere termijn tegen een stootje kunnen.

Daad bij het woord

Het is ook mooi om te zien dat er op een goede manier uitvoering kan worden gegeven aan de vele ambities uit het bestuursakkoord. Alle voorstellen & aanpassingen ingediend met de voorjaarnota, op wat voor manier dan ook, zijn meegenomen in deze begroting. Voorbeelden zoals de aanleg van het fietspad Oostermaatsdijk, het verhogen van het budget voor de verbeteringen van het onderhoud aan de infrastructuur en natuurlijk de aanpak van de Triple B-pleinen.

Met deze vergadering komen wij met een motie MPP, motie dorpsfeesten & kermissen en de motie PVA aanbevelingen uitvoering beschermingsbewind. Deze moties zijn opdrachten richting de Voorjaarsnota 2024. In het buitengebied spelen verscheidene dossiers zoals bijvoorbeeld de stikstofmaatregelen en de daarbij behorende uitkoopregelingen en piekbelasters. Dit zorgt voor de nodige onrust en onzekerheid bij de mensen/ bedrijven die het treft. “Wat gaat dit doen voor mijn toekomst?” Aandacht blijven behouden vanuit het college, is de vraag en oproep vanuit Gemeentebelang. De door de Griffies van Olst/Wijhe, Raalte en Deventer georganiseerde informatieavond over stikstof op 12 december kan hier een opstap naar zijn. Kennis delen & ophalen en daarna planvorming bewerkstelligen. Mooi voorbeeld hoe gemeenten samen kunnen werken.

Er speelt veel in het landelijk gebied: de energietransitie, de woningbouwopgave, de landbouwtransitie, de ruimte voor natuur en de economische ontwikkeling leggen een claim op de schaarse ruimte en zetten druk op de leefbaarheid. We zijn blij dat de gemeente bezig is met het opstellen van een visie voor het landelijk gebied, zodat we hier ook richting aan kunnen geven.
Het is ook goed te zien dat de gemeente volop blijft inzetten op en investeert in de regionale samenwerking met andere gemeenten in wat voor verband dan ook. Samen ben je sterker.

Een ambitieuze gemeente heeft ook de daarbij behorende financiële positie nodig. Gemeentebelang doet, net zoals voorgaande beschouwingen, weer de oproep aan de Rijksoverheid om bij overdracht van taken ook het bijbehorende geld te leveren. Nu Deventer er goed voor staat, willen en hoeven we nog niet te bezuinigen.

Algemene beschouwingen begroting | Door Erik Smeenk
Krachtig en leefbaar Deventer

Gemeentebelang wil namelijk verder met het investeren in een krachtig en leefbaar Deventer, met goede voorzieningen en waar het goed leven en werken is. Laten we de komende periode doorgaan op de ingeslagen weg, zodat Deventer nog mooier, ondernemender en zichtbaarder wordt!

Zo kunnen we tot in lengte der jaren met zijn allen trots zijn op de gemeente Deventer met haar mooie historische stad, fraaie buitengebied en bruisende dorpen.

Erik Smeenk
Fractievoorzitter Gemeentebelang Deventer