Beschouwingen voorjaarsnota 2023 door Erik Smeenk

Ik wil beginnen met het bedanken van wethouder Grijsen voor haar jarenlange tomeloze inzet. Mede daardoor staan we er als gemeente financieel goed voor. We willen haar in haar nieuwe rol als Gedeputeerde van Overijssel veel succes en vooral plezier toewensen. Gemeentebelang Deventer is verheugd dat op zo’n korte termijn Lars Wijnhoud zich als kandidaat-wethouder heeft aangediend. Komende week is het aan u als raad om de benoeming te bevestigen.

Bespreking voorjaarsnota

Vandaag bespreken we de eerste Voorjaarsnota (VJN) van dit college in deze raadsperiode. De VJN is een duidelijk en helder opgesteld document; complimenten hiervoor. De VJN geeft aan dat het goed gaat met Deventer, maar met de kanttekening dat op de langere termijn de risico’s en onzekerheden toenemen. De val van het kabinet zal deze onzekerheden en risico’s alleen maar groter maken. Deventer is Ć©Ć©n van de weinige gemeenten die er goed voorstaat en zo uitvoering kan geven aan het overeind houden van voorzieningen, nieuw beleid en de ambities in het coalitieakkoord (eenmalig 40 miljoen en 2,9 miljoen structureel), dit zelfs zonder het verhogen van de OZB. Het consistente en gedegen financiĆ«le beleid van voorgaande jaren heeft dit mogelijk gemaakt.

Het huidige college onderkent ook het belang van consistentie en zet de ingezette lijn van voorgaande jaren door. Voor Gemeentebelang is het voorgaande, met het oog op de langere termijn en gezien de huidige omstandigheden, de juiste weg. Voldoende geld in de weerstandsvermogens zorgt ervoor dat we ook op de langere termijn tegen een stootje kunnen. Het is ook goed te zien dat de gemeente volop inzet op de samenwerking met andere gemeenten, in welk verband dan ook. Je kunt elkaar alleen maar versterken door goed in contact te zijn.

Ambitieus

In de VJN zitten de nodige ambities en invullingen van het coalitieakkoord: voldoende bouwplannen en renovatie van hele wijken, preventieve aanpak en vroegtijdige signalering in de jeugdzorg, investeringen in de mentale gezondheid, onderwijs om zo voor eenieder gelijke kansen te geven om zich te ontwikkelen, herijking hoofdwegenstructuur (versnellingsgelden vanuit het rijk van 30 miljoen), uitbreiding bedrijvenpark A1, investeringen in de cultuursector en sport, ontwikkeling De Kien, enz..

De Kien Deventer
Ingewikkelde dossiers

De komende tijd komen er de nodige ingewikkelde dossiers op de raad af. De windmolenverkenning gaat na het reces verder met de discussie. We gaan de discussie aan om duidelijkheid te scheppen voor het BWH en DNK.

In het buitengebied spelen verscheidene dossiers, zoals bijvoorbeeld de stikstofmaatregelen en de daarbij behorende uitkoopregelingen en piekbelasters. Dit zorgt voor de nodige onrust en onzekerheid bij de mensen/bedrijven die het treft; “Wat gaat dit doen voor mijn toekomst?” De vraag en oproep vanuit Gemeentebelang is om aandacht te blijven behouden vanuit het college.

Ā 

Innovatief plattelandsbeleid

Gemeentebelang heeft, zoals u wel bekend, oog voor de dorpen en het platteland. De stapeling van opgaven vanuit het rijk heeft, zoals al gezegd, forse impact op onze gemeente en inwoners. In Overijssel staat Deventer bekend om haar innovatieve plattelandsbeleid, met goede aansluiting bij de initiatieven vanuit de samenleving. Er wordt veel gevraagd van onze samenleving en het is een enorme opgave om ruimte te houden voor een toekomstbestendige landbouw en daarmee ook borging van het onderhoud van ons prachtige landschap, dat grotendeels door de boeren wordt gedaan. Het bieden van perspectief voor de landbouw is echter niet alleen een gemeentelijke opgave; ook de provincie staat hiervoor aan de lat. We gaan ervan uit dat de nieuwe GS zich hier volop voor gaat inzetten. Ook de veiligheid in het buitengebied heeft onze volle aandacht. Vandaar een motie voor een fietspad naast de Oostermaatsdijk.

Het Burgerberaad

Het burgerberaad wordt geĆÆntroduceerd in Deventer. “Wat zal ons dit brengen?” Dat is toch de grote vraag bij velen. Vertrouwen geven en loslaten zijn belangrijke voorwaarden voor het slagen van een Burgerberaad.

Moties

Naast deze motie is Gemeenteblang indiener of mede-indiener van de volgende moties: Ondersteuning Klooster Sion, Herinrichting Triple B pleinen, Versterken van preventief jeugdwerk en inzet van jongerencoaches op VO-scholen, buitengymzaal Vijfhoek.

Tot slot

Een ambitieuze gemeente heeft ook de daarbij behorende financiƫle positie nodig. Gemeentebelang doet, net als in voorgaande beschouwingen, een oproep aan de Rijksoverheid om bij de overdracht van taken ook het bijbehorende geld te leveren. Nu Deventer er goed voorstaat, willen en hoeven we nog niet te bezuinigen. Gemeentebelang wil vooral doorgaan om de economie en de nieuwe open samenleving te stimuleren. Laten we de komende periode de goede keuzes maken, zodat Deventer nog mooier, ondernemender en zichtbaarder wordt.

Erik Smeenk