Gemeentebelang kiest voor Podiumkunsten onder 1 dak

Deventer – Hierbij het statement van Gemeentebelang die is ingebracht bij de oordeelsvormende raadstafel van woensdag 13 december over het voorstel Podiumkunsten onder 1 dak…  

Voorzitter, 

Voor dat ik ons oordeel en standpunt betreft het raadsvoorstel geef wil ik nog even iets anders met u delen. Dinsdag avond,  12 december, was onze fractie ook aanwezig bij een door het Burgerweeshuis geïnitieerde en georganiseerde besloten bijeenkomst, enkel voor raadsleden, over de voorliggende besluitvorming. Tijdens die bijeenkomst heeft het bestuur van het Burgerweeshuis een zeer relevante stellingname gedeeld. 

De mededeling vanuit burgerweeshuis was: “ als uw raad het voorliggende raadsvoorstel steunt en daarmee kiest voor PO1D, dan stoppen wij als burgerweeshuis”. 

Wij vinden dat hier mee ons democratisch proces op een onjuiste manier wordt beïnvloed. Dit omdat het op zo’n cruciaal moment in onze besluitvorming, en in beslotenheid wordt medegedeeld. Hierdoor worden wij gevoelsmatig op ongepaste wijze onder druk gezet. Vooral omdat wij als fractie graag willen dat het Burgerweeshuis een goede toekomst in onze stad heeft en wij Podiumkunsten onder 1 Dak (Po1D) daarvoor als het beste plan zien.

Wij hebben begrip voor de emoties van betrokkenen bij het Burgerweeshuis, maar wij als raadsleden moeten een rationele en integrale afweging maken op basis van zorgvuldig voorbereide stukken. Bij besluitvorming daarover nemen wij het algemene belang van alle inwoners en alle culturele instellingen in heel de gemeente Deventer in afweging. 

Ondanks de woorden van Burgerweeshuis niet mee te werken aan dit voorstel, blijven wij voorstander van het voorstel Po1D. We beschouwen het als onze taak om het voorliggende voorstel vanuit een bredere visie op cultuur te benaderen. En niet enkel te focussen op het belang van twee instellingen.  

Het voorliggende plan sluit aan bij de cultuurvisie van Gemeente Deventer; inzetten op bestaande faciliteiten en onderlinge samenwerking. Financieel gezien is het voorstel Podiumkunsten onder 1 Dak het enige haalbare en binnen de gemeentelijke begroting betaalbare plan. Wij menen dat het voorstel zal leiden tot een fors financieel voordeel, welke ingezet kan worden ten behoeve van de cultuursector als geheel. Hierdoor kunnen we de gelden binnen ons cultuurprogramma zo evenredig mogelijk verdelen.  Daarnaast is het plan passend bij de ontwikkelingen in project De Kien, op een A-locatie dicht bij het station.

Met Podiumkunsten onder 1 dak investeren we in ons cultuurpgromma en niet in vastgoed.  Het biedt wat ons betreft de kans om een uniek concept te realiseren, die een culturele boost geeft aan de hele binnenstad en waarbij ruimte blijft om ook andere culturele voorzieningen te behouden.