Implementatie Omgevingswet

Op woensdag 22 juni was de oordeelsvormende raadstafel over de implementatie Omgevingswet. Vooralsnog is nu voorzien dat de Omgevingswet op 1 januari 2023 in werking zal treden. Uitstel is bij deze implementatie echter geen uitzondering meer.

Met de invoering van de Omgevingswet verandert een aantal regels en procedures rondom ruimtelijke initiatieven. Denk aan het bouwen van een woning, bedrijfshal, schuur of ander bijgebouw of regels over het plaatsen van een dakkapel. Juridische regels die nu vastliggen in bestemmingsplannen, diverse verordeningen en diverse rijksregels dienen te worden opgenomen in één omgevingsplan. Op het moment dat de wet in werking treedt, wordt een groot deel van deze regels van rechtswege het omgevingsplan. 

Om initiatieven in de fysieke leefomgeving na de invoering van de Omgevingswet goed te kunnen behandelen, kan de gemeenteraad besluiten nemen over de onderdelen: verplichte participatie en bindend adviesrecht van de raad (alleen van toepassing bij aanvragen om omgevingsvergunningen die niet passen in het omgevingsplan). Ook kunnen de gemeenteraadsleden besluiten in welke gevallen zij hun bevoegdheid tot het wijzigen van het omgevingsplan aan het college willen delegeren.                                          

De grootste aanpassing is dat, als onder de Omgevingswet een omgevingsvergunning wordt aangevraagd, het college van BenW op deze aanvraag binnen 8 weken zal moeten besluiten. Het college kan besluiten om een uitgebreide procedure van 26 weken van toepassing te verklaren. Dit kan alleen bij plannen die niet binnen het vastgestelde omgevingsplan vallen; de zogeheten buitenplanse omgevingsplan activiteiten (Bopa).

Tevens zal participatie, uitgevoerd door de initiatiefnemer, veelal aan de voorkant van een aanvraag plaats moeten vinden. Investeren in de voorkant in plaats van procedures aan de achterkant. Er zal worden getracht de omzetting zo geruisloos mogelijk te laten verlopen. Dit zal echter nog een hele uitdaging zijn voor alle betrokkenen. Lees het raadsvoorstel voor meer informatie: 1 (raadsinformatie.nl)