Veilig fietsverkeer in onze gemeente

DEVENTER – Steeds meer mensen gaan met de fiets, daarom is het van belang om scherp zicht te houden op de veiligheid van onze fietspaden en fietsroutes. De afgelopen periode heeft Gemeentebelang zich op diverse wijze ingezet voor veilig fietsverkeer in onze gemeente. Zo heeft de fractie bij de  voorjaarsnota een voorstel gedaan voor de aanleg van een fietspad langs de Oostermaatsdijk, is de fietsoversteek N344 Spitdijk onder de aandacht gebracht en ook de veiligheid van de fietsbrugverbinding tussenLettele en Schalkhaar is opnieuw beoordeeld.

Fietspad Oostermaatsdijk

Dankzij de succesvol aangenomen motie is er 25.000 euro vrijgemaakt voor het haalbaarheidsonderzoek van dit fietspad. Dit haalbaarheidsonderzoek zal uiterlijk eind maart 2024 worden gepresenteerd aan de raad. Tevens is er 1.400.000 euro gereserveerd om het fietspad langs de Oostermaatsdijk ook daadwerkelijk te realiseren. Wat ons  betreft zo spoedig mogelijk.

Fietsoversteek N344 Spitdijk

Aan de hand van de door Gemeentebelang schriftelijk gestelde vragen is gebleken dat de fietsoversteek door de Provincie wordt aangemerkt als ‘verkeersongevallen-concentratiepunt’. Momenteel doet de provincie onderzoek naar de veiligheid, knelpunten en inrichting van deze weg. In de beantwoording van de schriftelijke vragen heeft Gemeentebelang het college van B&W (indien nodig) bereid gevonden om in gesprek te gaan met de Provincie om hen te attenderen op de urgentie van het gevaar van de oversteek. Zij geven aan dat er momenteel goede ambtelijke contacten plaatsvinden over dit onderwerp tussen Provincie en Gemeente.

Fietsbrugverbinding Lettele – Schalkhaar

Onlangs heeft Gemeentebelang het College opgeroepen om de veiligheid van de fietsbrugverbinding opnieuw te beoordelen. Gemeentebelang heeft richting het College benadrukt dat deze fietsbrug in tijden van gladheid tot onveilige situaties kan leiden. In de beantwoording van de gestelde schriftelijke vragen heeft Gemeentebelang het college van B&W bereid gevonden om de fietsbrug per direct mee te nemen in de standaard strooiroute voor fietspaden, om de fietsveiligheid op dit punt te verbeteren.

Gemeentebelang blijft zich inzetten voor veilige fietspaden. Neemt u in uw omgeving onveilige fietssituaties waar of heeft u andere punten van zorgen? Neem dan contact op via https://gemeentebelangdeventer.nl/lid-worden/#contact