Beschouwing begroting 2022

Beschouwing begroting 2022

Geachte voozitterr,

Het gaat snel, dit zijn alweer de laatste begrotingsbehandelingen voor dat er verkiezingen zijn en er een nieuwe raadsperiode aanbreekt. Voor ons ligt een naar onze mening mooie evenwichtige begroting. Dank aan college en organisatie. Corona is nog steeds prominent aanwezig in onze samenleving. Gemeentebelang wil dat er blijvend goed wordt omgezien naar mensen en organisaties die het nu extra moeilijk hebben en is benieuwd naar de verdere inzet van de zogenoemde coronagelden

Als gemeente staan we er op financieel vlak gezien gezond voor, echter er zijn onzekerheden vanaf 2023. De rijksbijdragen die richting de gemeenten komen zijn momenteel lastig in te schatten na 2023. Het is een verstandig keuze om alleen incidentele uitgaven voor de komende 2 jaar te doen en een pas op de plaats met het aangaan van meerjarige structurele uitgaven.

In de afgelopen drie jaar is er veel gerealiseerd voor de gehele gemeente Deventer. Gemeentebelang constateert dat de ambities die ruim drie jaar geleden met raad en samenleving zijn gedeeld grotendeels staan en daarmee gaat Deventer ook goed de toekomst in. Gemeentebelang ziet ook een aantal wezenlijke ontwikkelingen voor de toekomst van Deventer. Er is een goede samenwerking met de provincie Overijssel en ook landelijk weet Deventer zich steeds beter op de kaart te zetten. Het traject wonen en voorzieningen komt goed op gang en Gemeentebelang ziet met genoegen dat inbreidingslocaties in Deventer met hoog tempo worden gevuld met aantrekkelijke woningen. Parkeren is in deze inbreidingen een veel besproken onderwerp, om overzicht te krijgen wordt een amendement ingediend Betrek de omgeving al in een vroeg stadium in alle ontwikkelingsprocessen om zo draagvlak te creëren.

Afgelopen jaar kenmerkte zich ook door een grote maatschappelijke discussie over de energietransitie. Ons pleidooi gaat voor een goed participatieproces bij het vaststellen van het energieplan, RES en het besluitvormingsprocessen rondom zoekgebieden. Wat is de stand van zaken betreffende het opzetten gesprekken/ bijeenkomsten met de samenleving in de verschillende processen.

In het sociaal domein zijn er ook goede stappen gezet. Meer aandacht voor preventie bij WMO en jeugd, het versterken van de netwerken in de samenleving en goede voorzieningen in dorpen en wijken heeft onze steun.

Gemeentebelang houdt oog voor de dorpen en het platteland. In Overijssel staat Deventer bekend om haar innovatieve plattelandsbeleid, waarbij goed aansluiting wordt gezocht bij de initiatieven vanuit de samenleving. De opgave in het buitengebied is enorm. Er wordt veel gevraagd van onze samenleving en het is een enorme opgave om ruimte te houden voor een toekomstbestendige landbouw en daarmee ook voor het onderhoud van ons prachtige landschap. Een onderdeel van een betere leefbaarheid is het onder de grond brengen van stroomkabels, met een amendement verkabeling Diepenveen en Deventer willen we hiermee een stap maken.

Een ambitieuze gemeente heeft ook de daarbij behorende financiële positie nodig. Gemeentebelang doet een oproep aan de Rijksoverheid om bij overdracht van taken ook het bijbehorende geld te leveren. Nu Deventer er goed voorstaat willen we niet bezuinigen. Gemeentebelang wil vooral de economie en de nieuwe open samenleving stimuleren. Laten we de goede keuzes maken zodat Deventer zich verder kan door ontwikkelen.