Woningbouw voor jong en oud in Bathmen

Gebiedsperspectief Bathmen door de gemeenteraad vastgesteld

Het gebiedsperspectief Bathmen is na een heel zorgvuldig participatieproces tot stand gekomen. Op meerdere avonden was er mogelijkheid tot inspraak en meedenken. Maar ook werd er bijvoorbeeld gebruik gemaakt van digitale participatie (swipocratie) en enquêtes om zo alle inwoners te betrekken. Het gebiedsperspectief is dus voor en in samenwerking met het dorp opgesteld. Dat het proces goed verlopen is bleek ook wel tijdens de raadstafels voorafgaand aan dit raadsvoorstel. Er was namelijk geen één inspreker die zich niet kon vinden in deze plannen.

Groei met behoud van dorpse karakter

Nadat in 2021 de routekaart Bathmen Wonen en Voorzieningen is vastgesteld is men aan de slag gegaan met het Gebiedsperspectief Bathmen. In de routekaart is de ambitie uitgesproken om Bathmen geleidelijk te laten groeien met 500 woningen. Het gebiedsperspectief vormt de basisstructuur voor deze ambitie. Met 400 woningen op de locaties 1 t/m 4 uit de routekaart (zie afbeelding). Het gebiedsperspectief is dus voor en in samenwerking met het dorp opgesteld. Belangrijk was dat het dorpse karakter behouden bleef in samenhang met de gewenste groei.

Inspelen op de woonwensen van het dorp

Een aantal partijen in de gemeenteraad wilden graag dat het aantal sociale huurwoningen in het gebiedsperspectief Bathmen werd verhoogd. Zij dienden daarvoor een amendement in.  Gemeentebelang vindt dit onwenselijk omdat het perspectief voort is gekomen uit de wens van het dorp. Wij vinden het van belang dat er op locaties wordt gebouwd naar behoefte en dat de uitkomsten van het participatieproces niet worden genegeerd maar omarmd. Gelukkig was de meerderheid van de raad het eens met ons standpunt, en werd het amendement van GroenLinks (en gesteund door Deventer Belang, Deventer Sociaal, DeventerNu, SP, ChristenUnie en DENK) niet aangenomen.

In een stemverklaring liet Christian Muilerman namens Gemeentebelang nog weten dat we graag zien dat de nieuwe Huisvestingswet, zodra deze er is, ook wordt meegenomen in het Gebiedsperspectief. Deze kan het namelijk mogelijk maken om inwoners met sociale en economische betrokkenheid voorrang te geven op een woning. Hiermee kan de leefbaarheid in het dorp behouden en verbeterd worden.

Hoe nu verder?

De gemeente gaat de komende maanden in gesprek met grondeigenaren van locaties 2 en 4 uit het gebiedsperspectief. Daarna volgen de reguliere trajecten met een stedenbouwkundig plan en bestemmingsplantrajecten. Kijk op www.deventer.nl/wonenbathmen

Afbeeldingen: Ruimtevolk / Gemeente Deventer (Rapport GEBIEDSPERSPECTIEF DORPSRAND BATHMEN)