Gemeentebelang kiest voor een toekomstbestendige Sancta Maria (Lettele)

LETTELE – Gemeentebelang kiest voor een toekomstbestendige Sancta Maria bij locatie de Spil. Onze fractie maakt zich hard voor een nieuw schoolgebouw waar basisonderwijs geboden wordt op een locatie waar Lettelenaren van 0-100 jaar samenkomen, onder het gedeelde dak van het Kulturhus. Een veilig en afgebakend terrein, waar gedurende de hele dag leven in de brouwerij is. In dit plan draait het om samenwerking, waarbij VV Lettele logischerwijs wordt gecompenseerd voor het inleveren van het trainingsveld ten behoeve van de bouw van de school.

Raadsvoorstel

Afgelopen woensdagavond (19/7/23) kwam het raadsvoorstel Voorstel voor aanvullende financiële middelen n.a.v. locatiekeuze Sancta Maria ter behandeling in de gemeenteraad. In dit voorstel vroeg het college de raad om uitspraak te doen over het volgende:

  1. Voor het mogelijk maken van de realisatie van de nieuwe Sancta Mariaschool op de gewenste locatie bij uitzondering af te wijken van het vastgestelde beleidskader Financiering kunstgrasvelden.
  2. Het verleende krediet voor de aanleg van een kunstgrasveld (onder- en toplaag) te verhogen met een bedrag van € 700.000 zodat een kunstgrasveld gerealiseerd kan worden voor VV Lettele en de Sancta Maria gerealiseerd kan worden op het vrijkomende trainingsveld.
  3. Voor de plan- en projectkosten een aanvullend budget beschikbaar te stellen van € 200.000.
  4. Het structurele financiële effect van de kredietverhoging à €65.100 op de kapitaalslasten en de eenmalige aanvullende budgetten van in totaal €200.000 te verrekenen met de algemene middelen.

Gemeentebelang heeft tijdens de raadsvergadering positief ingestemd met het  voorliggende raadsvoorstel. Voorafgaand aan het besluit is er uitvoerig met verschillende betrokken partijen gesproken en ook is het ambtelijk apparaat geraadpleegd over de juiste stap voorwaarts. Uit diverse gesprekken kwam naar voren dat bepaalde (nog ontbrekende) onderzoeksresultaten zorgen voor veel onrust en onzekerheid bij verschillende partijen; want is het wel reëel om budget vrij te maken terwijl we nog niet eens helemaal zeker weten of de verplaatsing van de school naar de spil en de aanleg van het kunstgrasveld wettelijk gezien toegestaan zijn? Om hierover helderheid te krijgen heeft Gemeentebelang op donderdag 6 juli technische vragen gesteld aan het college van B&W.

Uit de beantwoording van de technische vragen blijkt dat er een bestemmingsplan wijziging nodig is voor de ontwikkeling van de Sancta Maria op de nieuwe locatie. Wel past de aanleg van een kunstgrasveld binnen het huidige bestemmingsplan van de Spil. Echter moeten hiervoor nog enkele milieueffecten onderzocht worden zoals lichthinder, stikstofberekening en afwatering. Het in gang zetten van eerdergenoemde onderzoeken was in afwachting van het raadsbesluit en het vrij te maken budget. Nu het raadsbesluit positief is genomen wordt de Nota van Uitgangspunten vormgegeven die de basis vormt voor de ruimtelijke procedure, welke het in gang zetten van de diverse genoemde onderzoeken omvat.

Argumentatie

Naast verhelderende inzichten in het verloop van het proces hebben ook een aantal andere argumenten een belangrijke rol gespeeld in het ondersteunen van het voorliggende raadsvoorstel. Zo ziet Gemeentebelang enorme kansen in de verplaatsing van de basisschool naar de Spil, door de mogelijkheid van gedeelde voorzieningen en de ontwikkeling van een SPOC-concept (Sport, Onderwijs, Cultuur). Het inzetten op gedeelde voorzieningen is van groot belang voor de toekomstbestendigheid van de basisschool. Voor de aankomende 10 jaar kent de basisschool een leerlingenprognose van +/- 100 leerlingen. Het huidige schoolgebouw omvat zo’n 1200m2 en is gebouwd voor een leerlingenaantal van 200-250 leerlingen. Wanneer de nieuwe school gebouwd wordt (ongeacht de locatie), zal het nieuwe schoolgebouw volgens vastgestelde wettelijke kaders slechts 700m2 aan bouwcapaciteit omvatten. Dit staat gelijk aan 4 klaslokalen van de huidige school. Door te kiezen voor bouwen bij de Spil kan de volledige beschikbare ruimte in m2 worden ingericht voor het bieden van onderwijs. Overige voorzieningen zoals de keuken, de speelzaal, de aula en buitenruimtes worden benut in en rondom het Kulturhus. Hiermee wordt er een veel meer volwaardige basisschool gerealiseerd, waarbij er op brede wijze verschillende vormen van onderwijs geboden kan worden. Om de samenwerking tussen Kulturhus De Spil (KDS) en het schoolbestuur van MijnPlein verder vorm te geven is er een intentieovereenkomst opgesteld. Projectleider Bas Noor fungeert namens de gemeente als regiehouder in het proces.

Het onderzoek van de GGD ten aanzien van Jeugdgezondheidszorg benadrukt bovenstaande argumenten en benoemd de meerwaarde van het combineren van functies. Ten aanzien van milieufactoren voorziet de GGD geen belemmeringen van de school op de nieuwe locatie. Eerdaags worden ook de resultaten van het onderzoek van de omgevingsdienst verwacht.

Vervolg

Alles in overweging genomen spreekt Gemeentebelang zich uit voor de nieuwbouw van de Sancta Maria op de nieuwe locatie. Een plan wat onzes inziens enorm veel kansen biedt om de leefbaarheid en toekomstbestendigheid van het dorp Lettele te versterken, door de integratie van een SPOC-concept.

In het vervolg proces zullen wij erop sturen dat er snelheid gemaakt wordt, dat het huidige schoolgebouw een gezond leefklimaat behoud totdat de nieuwe school wordt opgeleverd en op dat Lettele (in zijn geheel) nauw betrokken wordt in verdere planvorming door inzet op goede communicatie en participatie.

Heeft u vragen over onze keuze of wilt u eens van gedachten wisselen? Neem dan gerust contact op.