Groen perspectief

Een groene omgeving is onmisbaar voor een plezierig leven. Door onder meer herstel en onderhoud van landschapselementen te stimuleren, worden de prachtige uiterwaarden en het unieke Sallandse landschap behouden. Gemeentebelang zet zich in voor zowel een letterlijk groene als figuurlijk groene en duurzame samenleving. Daarom gaan we samen met inwoners zorgvuldig met onze leefomgeving om en kijken we ook gezamenlijk naar een klimaatvriendelijke inrichting ervan.

Gemeentebelang gaat voor:

 
 • Ondersteuning voor het initiatief ‘Salland loont’, waarmee agrariërs beloond worden voor het aanleggen en onderhouden van landschapselementen en het vergroten van de biodiversiteit.
 • Het optimaal onderhouden en inrichten van onze mooie groene leefomgeving, met ook voldoende aandacht voor onze prachtige parken en natuurrijke lanen.
 • Het continu kiezen van de klimaatbestendige optie bij alle investeringen in de openbare ruimte; ter voorkoming van hittestress en wateroverlast.
 • Een verhoging en betere verdeling van het budget voor groenonderhoud en onkruidbestrijding.
 • Het in samenspraak met omwonenden plaats laten vinden van groenonderhoud.
 • Aandacht voor biodiversiteit bij het snoeien en het onderhoud aan sloten, kolken en bermen.
 • Het met elkaar in contact brengen van bewonersgroepen, het bedrijfsleven en onderwijs om kennisdeling en nieuwe initiatieven op gebied van duurzaamheid aan te jagen; zoals regenwaterambassadeurs en de aanleg van groene daken.
 • Het stimuleren van innovaties omtrent duurzaamheid.
 • Het stimuleren en nemen van energiebesparende maatregelen, zoals intelligente en energiezuinige straatverlichting.
 • Het voor nieuw te vestigen bedrijven verplicht stellen en het algemeen stimuleren van zonnepanelen op daken en infrastructuur.
 • Zorgvuldige participatie van omwonenden en andere belanghebbenden vóórdat initiatieven op gebied van biogas, windmolen of zonnepanelen plaatsvinden. Met daarbij nadrukkelijke aandacht voor landschappelijke inpassing.
 • Het ondersteunen en stimuleren van bestaande energiecoöperaties en nieuwe initiatieven.
 • Het verruimen van de hoeveelheid afval die jaarlijks kosteloos naar de stortplaats mag worden gebracht van 100 naar 500 kg.
 • Het steunen van acties ter voorkoming van zwerfafval en het opruimen van afval.
 • Het harder aanpakken van het storten van zwerfafval.
 • Het denken in grondstoffen in plaats van afvalstoffen. Wat voor de één niet meer van waarde is, kan voor de ander nog bruikbaar zijn. Ten behoeve van een circulaire economie ondersteunen we initiatieven die hergebruik bevorderen.

Gerelateerde artikelen