Onderwijs

Jongeren die hun talenten optimaal willen inzetten, verdienen op elk niveau passend onderwijs. Gemeentebelang wil hieraan bijdragen door te zorgen voor geschikte onderwijshuisvesting en een goede afstemming met het bedrijfsleven.

Gemeentebelang gaat voor:

 • Een goede spreiding van basisonderwijs over de wijken, dorpen en kernen.
 • Een combinatie van onderwijs en buitenschoolse voorzieningen, zodat kinderen ook buiten schooltijd kunnen worden opgevangen.
 • Vroege en voorschoolse educatie. Zo worden leer- en taalachterstanden voorkomen en komen kinderen al op jonge leeftijd met elkaar in contact.
 • Het vergroten van de multifunctionaliteit van scholen. Buiten de onderwijsuren kunnen leegstaande lokalen voor andere activiteiten worden benut.
 • Voldoende praktisch onderwijs en stageplekken na het VMBO.
 • Een breed onderwijsaanbod bij Saxion.
 • Een breed onderwijsaanbod bij Aventus.
 • VSO (speciaal onderwijs) voor zowel basis- als voortgezet onderwijs om inwoners van de gemeente zodoende te voorzien in hun behoefte daaraan.
 • Het realiseren van leerwerkplekken voor BBL onderwijs en jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Een goede samenwerking tussen Aventus en Saxion waardoor leerlingen makkelijk(er) kunnen doorstromen.
 • Intensieve samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven.
 • Het profileren van Deventer als innovatieve zorgstad door de samenwerking van zorgorganisaties in Salland United te koppelen aan onderwijs en ICT-bedrijven.
 • Het profileren van Deventer als innovatieve techniek- en ICT-stad door de kennis van het onderwijs en het bedrijfsleven te bundelen.
 • Het realiseren van voldoende studentenhuisvesting.
 • Verdere doorontwikkeling van de Kien als gebied om te wonen, werken, leren en ontspannen.