Wonen

De komende jaren wordt er flink bijgebouwd, waarbij de nadruk eerst ligt op het opnieuw ontwikkelen van leegstaande panden. Maar er moet wel voldoende aandacht blijven voor een groene leefomgeving, waar ruimte is om te bewegen en te ontmoeten. Dit geldt ook voor goede voorzieningen in de buurt.

Gemeentebelang geeft voorrang aan inbreiding, dus bij voorkeur bouwen binnen de bebouwde kom. Als dat niet lukt, wordt er in samenspraak met inwoners en andere belanghebbenden zorgvuldig gezocht naar nieuwe bouwlocaties. Starters op de woningmarkt blijven kwetsbaar. De gemeente moet het voortouw nemen in het investeren in betaalbare en levensloopbestendige woningen.

Gemeentebelang gaat voor:

  • Verdergaande verstedelijking. Op locaties waar herontwikkeling plaatsvindt, is ruimte voor verdichting. Ter vergroting van de levendigheid kiezen we waar dat kan voor een combinatie van wonen en werken.
  • De realisatie van voldoende betaalbare woningen voor jongeren in zowel dorpen als stad; en voorrang voor jongeren met een lokale sociale verbondenheid.
  • Het waar mogelijk transformeren van leegstaande kantoorpanden naar woningen.
  • Extra aandacht voor levensloopbestendige woningen nabij belangrijke voorzieningen. Met het oog op de vergrijzing wordt het steeds belangrijker dat inwoners zoveel mogelijk met regie op het eigen leven kunnen wonen.
  • Het creëren van ontmoetingsplekken bij de realisatie van nieuwe woningbouw.
  • De realisatie van tijdelijke woningen van hoogwaardige kwaliteit ten behoeve van mensen die uit verschillende trajecten zoals beschermd wonen komen.
  • Ruimte voor eigen initiatief. Dit kan zelfbouw zijn, maar ook bouw in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.
  • Een divers woningaanbod dat onze gemeente ook voor jonge talenten aantrekkelijker maakt.
  • Voorlichting en stimulerende maatregelen om bestaande woningen energiezuinig te maken.

Gerealiseerd:

De vele plannen voor gebiedsontwikkeling hebben geleid tot de realisatie van woningen in de voormalige Hogere Landbouwschool (Larenstein), op het terrein van de voormalige Aupingfabriek en in de Geertruidentuin. Ook wordt er gebouwd op Steenbrugge en in de dorpen en in samenspraak met inwoners bepaald wat er op termijn aan extra woningen nodig is.