Ondersteuning

Mensen willen graag zoveel mogelijk deelnemen aan het normale leven en de regie in eigen handen houden. Als daar professionele hulp bij nodig is, wil Gemeentebelang dat deze hulp, ongedacht de leeftijd en aard van de problemen, adequaat geboden wordt.

Inwoners van de gemeente moeten niet afhankelijk zijn van het potje waaruit de zorg gefinancierd wordt, maar op maat de ondersteuning krijgen die nodig is om zo goed en plezierig mogelijk te kunnen leven. Daartoe moeten gemeente, zorgverzekeraars en zorgkantoren zonder barrières samenwerken.

Om onze inwoners langer zelfstandig te kunnen laten wonen, zijn goede voorzieningen in alle buurten van groot belang. Denk hierbij ook aan plekken om elkaar te ontmoeten. Waar mensen van alle leeftijdsgroepen interactie hebben met elkaar, samen eten of andere activiteiten ondernemen. Ook bestaande zorgorganisaties in wijken en dorpen kunnen een bepalende rol vervullen en de deuren openen voor de eigen buurt.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning:

Iedereen doet en telt mee. Omdat dit niet altijd vanzelfsprekend is, kan er een beroep gedaan worden op bestaande voorzieningen. Deze dienen laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk te zijn.

Gemeentebelang gaat voor:

 • Het snel inzetten van adequate zorg.
 • Ondersteuning van mantelzorgers.
 • Inzet van huishoudelijke hulp waardoor inwoners langer zelfstandig kunnen wonen.
 • Clustering van voorzieningen rondom woningen die geschikt zijn voor zorgvragers, zodat inwoners in staat zijn regie over eigen leven te blijven voeren.
 • Afspraken met corporaties over het realiseren van meer traploze en levensloopbestendige woningen.
 • Afspraken met zorgverleners en corporaties over het realiseren van woningen waarin ook intensieve zorg aan huis kan worden geboden.
 • Verdergaande samenwerking tussen diverse zorgorganisaties, waardoor in de wijken en dorpen voldoende zorg aan huis mogelijk blijft.
 • Het investeren in kennis en de ontwikkeling van technologische innovaties in de zorg die de levenskwaliteit van onze inwoners kunnen verbeteren.
 • Preventie en bestrijding van eenzaamheid. Inwoners worden uitgenodigd gebruik te maken van voorzieningen en activiteiten in de buurt.
 • Een onafhankelijk aanspreekpunt voor ontevreden cliënten.
 • 1 huishouden, 1 plan, 1 contactpersoon.